Upozornenie pre členov DVNL

V súlade s  §16.ods.1 písm. f) zákona o dani z príjmov je príjmom daňovníka  s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR aj príjem z prevodu, nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území  SR.

Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov sú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti  oslobodené do výšky 500 €, pre daňovníka z EU a EZVO. Do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.  Nakoľko ide o zdaniteľný príjem na území SR, daňovník je povinný na území SR osobne si vysporiadať svoju daňovú povinnosť

Pre rezidentov mimo EU a EZVO je DVNL obce Staškov povinné vysporiadať daň z nájmu z celkovej čiastky nájmu vo výške 19%.

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014 - 2024