Informácia pre členov - dovolenka

Dovoľujeme si informovať členov DVNL a vlastníkov obhospodarovaných pozemkov, že v dňoch od 05. 06. 2024 do 12. 06. 2024 nebude v kancelárii prítomná účtovníčka.

Ďakujeme za pochopenie.

Členská schôdza za rok 2023

Predstavenstvo Družstva vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov oznamuje svojim členom, že

Riadna členská schôdza DVNL obce Staškov sa bude konať dňa 16. júna 2024 (v nedeľu), o 14,00 hod. v kinosále

Obecného úradu obce Staškov. Prezentácia členov bude vo vestibule Obecného úradu  od 12,30 hod.

Pozvánka

Prílohy k pozvánke

Zoznam kandidátov do volieb do orgánov DVNL

Informácia k zdaňovaniu príjmov z prenájmu za rok 2023

Upozorňujeme členov DVNL na zdaňovanie príjmu - nájmu z lesných pozemkov za rok 2023.

1. Starobný dôchodca:

pokiaľ celkový príjem aj z nájmu lesných pozemkov v roku 2023 je vyšší ako 2.961,41 EUR je člen DVNL povinný podať daňové priznanie. V daňovom priznaní typ B v VI. odd. riadok 11 uvedie výšku nájmu z lesných pozemkov zníženú o 500 EUR.

napr. Príjem z Dohody je vo výške 400,-- EUR, príjem z prenájmu je vo výške 2.600,-- EUR. Celkový príjem v roku 2023 je

400 + 2600 - 500 = 2500 daňovník je povinný podať daňové priznanie, nakoľko jeho celkový príjem je väčší ako 2461,41 EUR.

napr. Príjem z Dohody je vo výške 400,-- EUR, príjem z prenájmu je vo výške 2.200,-- EUR. Celkový príjem v roku 2023 je:

400 + 2200 - 500 = 2100 daňovník nie je povinný podať daňové priznanie.

Starobný dôchodca môže príjem z prenájmu lesných pozemkov rozdeliť medzi seba a manžela/manželku, pokiaľ majú nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prenájmu v bezpodielovom spoluvlastníctve.

napr. Manžel má príjem z dohody v roku 2023 vo výške 1500 EUR a príjem z nájmu lesných pozemkov, ktoré sú v bezpodielovom vlastníctve je 2900 EUR. Manželka nulový príjem. Manžel rozdelí príjem z prenájmu lesných pozemkov nasledovne 700 EUR poberá manžel a manželka 2200 EUR. Ani jeden z manželov nemá príjem vyšší ako 2461,41 EUR a nie sú povinný podať daňové priznanie za rok 2023.

 

2. Ostatní členovia DVNL

Ostatní členovia DVNL s príjmami zo závislej činnosti, z podnikania, ........ sú povinný podať daňové priznanie pokiaľ nájom z lesných pozemkov v roku 2023 bol vyšší ako 500 EUR. V daňovom priznaní typ B  v odd. VI. riadok 11 uvedie výšku nájmu z lesných pozemkov zníženú o 500 EUR.

U nerezidentov SR sa postupuje individuálne, v závislosti od krajiny rezidenta.

Informácia k príprave členskej schôdze DVNL za rok 2023

V súvislosti s prípravou členskej schôdze DVNL za rok 2023 informujeme členov o termínoch, ktoré boli schválené na zasadnutí členov predstavenstva DVNL dňa 22. 04. 2024:

Predstavenstvo jednohlasne schválilo harmonogram prípravy organizácie členskej schôdze:

A/ Termín schôdze je 16. 06. 2024

B/ Od 17. 05. 2024 je pozastavené prijímanie nových členov

C/ 31. 05. 2024 je termín ukončenia prijímania kandidátov do predstavenstva, kontrolnej komisie a delegátov za role

 

Oznámenie kandidatúry do orgánov DVNL/osobný dotazník

 

D/ 31. 05. 2024 v súlade so Stanovami družstva,  článkom VI. Bod 9 (Práva a povinnosti členov družstva),                     predstavenstvo schváli predložené splnomocnenia, po tomto termíne splnomocnenia nebudú akceptované.

 

 

Výplata nájomného 1. polrok 2022

Oznamujeme  členom DVNL obce Staškov (rezidentom SR), že od  28. 06. 2022 budeme zasielať nájomné z obhospodarovaných lesných pozemkov v katastrálnom území obce Staškov.

Od uvedeného dátumu bude nájomné postupne odosielané členom DVNL bezhotovostným prevodom (na účet) a tiež prostredníctvom Slovenskej pošty a. s. poštovými poukážkami.

V kancelárii DVNL obce Staškov sa nájomné nebude vyplácať.

 

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014 - 2024