Výplata nájomného 1. polrok 2022

Oznamujeme  členom DVNL obce Staškov (rezidentom SR), že od  28. 06. 2022 budeme zasielať nájomné z obhospodarovaných lesných pozemkov v katastrálnom území obce Staškov.

Od uvedeného dátumu bude nájomné postupne odosielané členom DVNL bezhotovostným prevodom (na účet) a tiež prostredníctvom Slovenskej pošty a. s. poštovými poukážkami.

V kancelárii DVNL obce Staškov sa nájomné nebude vyplácať.

 

Vyplácanie nájomného - zmena

Oznamujeme členom DVNL obce Staškov, že z dôvodu zásadného navýšenia ceny poštovného, bolo na zasadnutí členov predstavenstva DVNL obce Staškov dňa 23. 02. 2022 schválené:

Nájomné za obhospodarované pozemky sa bude vyplácať 2x ročne, a to:

  • v mesiaci júl bude nájomné vyplatené nasledovne:

-        poštovou poukážkou v čiastke vyššej ako 30,-- EUR

-        bankovým prevodom, tak ako doteraz (neprihliada sa na výšku nájmu)

 

  • v januári nasledujúceho roku bude vyplatené nájomné členom DVNL nasledovne:

-        poštovou poukážkou v čiastke vyššej ako 4,-- EUR

-        bankovým prevodom, tak ako doteraz (neprihliada sa na výšku nájmu)

Na základe vyššie uvedeného, žiadame členov družstva, ktorí majú záujem a ešte tak neurobili, aby v kancelárii oznámili číslo bežného účtu, na ktorý bude možné nájomné z obhospodarovaných pozemkov zasielať.

Nerezidenti SR budú vyplácaní tak ako doteraz.

Európa investuje do vidieckých oblastí

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckých oblastí.

webová stránka Komisie EÚ týkajúce sa EPFRV

   

 

Zmena stránkových dní

Zmena stránkových dní

Pondelok: nestrankový deň

Utorok od 8:00 - 14:00 - administratívna agenda

Streda  od 8:00 - 16:00 - vyplácanie nájomného

Štvrtok : nestrankový deň

Piatok:   nestrankový deň

 

 

                                    

Oznámenie o leteckej aplikácii

DVNL obce Staškov oznamuje, že v dňoch od 27.09.2016 - 30.09.2016 bude prebiehať letecká aplikácia organominerálného hnojiva v lokalite za Bahanou v súlade s Projektom : Zlepšenie zdravotného stavu lesov.

 FOTODOKUMENTÁCIA

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014 - 2024