Zmena stránkových dní

Zmena stránkových dní

Pondelok: nestrankový deň

Utorok od 8:00 - 14:00 - administratívna agenda

Streda  od 8:00 - 16:00 - vyplácanie nájomného

Štvrtok : nestrankový deň

Piatok:   nestrankový deň

 

 

                                    

Európa investuje do vidieckých oblastí

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckých oblastí.

webová stránka Komisie EÚ týkajúce sa EPFRV

   

 

Zmena zmluvy o Obhospodarovaní lesných pozemkov !!!

Odôvodnenie nutnosti Dodatku č. 1 k zmluve o Obhospodarovaní lesných pozemkov v správe DVNL obce Staškov!

Oznámenie o leteckej aplikácii

DVNL obce Staškov oznamuje, že v dňoch od 27.09.2016 - 30.09.2016 bude prebiehať letecká aplikácia organominerálného hnojiva v lokalite za Bahanou v súlade s Projektom : Zlepšenie zdravotného stavu lesov.

 FOTODOKUMENTÁCIA

Upozornenie pre členov DVNL

V súlade s  §16.ods.1 písm. f) zákona o dani z príjmov je príjmom daňovníka  s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR aj príjem z prevodu, nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území  SR.

Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov sú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti  oslobodené do výšky 500 €, pre daňovníka z EU a EZVO. Do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.  Nakoľko ide o zdaniteľný príjem na území SR, daňovník je povinný na území SR osobne si vysporiadať svoju daňovú povinnosť

Pre rezidentov mimo EU a EZVO je DVNL obce Staškov povinné vysporiadať daň z nájmu z celkovej čiastky nájmu vo výške 19%.

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014