Vyplácanie nájomného - zmena

Oznamujeme členom DVNL obce Staškov, že z dôvodu zásadného navýšenia ceny poštovného, bolo na zasadnutí členov predstavenstva DVNL obce Staškov dňa 23. 02. 2022 schválené:

Nájomné za obhospodarované pozemky sa bude vyplácať 2x ročne, a to:

  • v mesiaci júl bude nájomné vyplatené nasledovne:

-        poštovou poukážkou v čiastke vyššej ako 30,-- EUR

-        bankovým prevodom, tak ako doteraz (neprihliada sa na výšku nájmu)

 

  • v januári nasledujúceho roku bude vyplatené nájomné členom DVNL nasledovne:

-        poštovou poukážkou v čiastke vyššej ako 4,-- EUR

-        bankovým prevodom, tak ako doteraz (neprihliada sa na výšku nájmu)

Na základe vyššie uvedeného, žiadame členov družstva, ktorí majú záujem a ešte tak neurobili, aby v kancelárii oznámili číslo bežného účtu, na ktorý bude možné nájomné z obhospodarovaných pozemkov zasielať.

Nerezidenti SR budú vyplácaní tak ako doteraz.

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014 - 2024