Vážení vlastníci, spoluvlastníci lesných pozemkov a bývalí členovia ZVNL

Dňa 18.5.2014 bolo založené Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov („ďalej ako DVNL“), ako nástupnícky subjekt po Združení vlastníkov neštátnych lesov Staškov. Jej vznik bol najmä podmienený legislatívnymi zmenami. DVNL je v súčasnosti plnohodnotný podnikateľský subjekt hospodáriaci na staškovských lesných pozemkoch.

V snahe racionálne obhospodarovať lesné pozemky v zmysle platnej legislatívy je potrebné uzatvoriť s DVNL zmluvu o obhospodarovaní Vašich lesných  pozemkov a tým zabezpečiť riadne a zákonné obhospodarovanie.

 

Vy, ako vlastník, spoluvlastník lesného pozemku máte okrem výkonu vlastníckych práv aj povinnosti vyplývajúce zo zákona 326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení, ale aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Povinnosť vlastníka je určiť pre výkon činností i obhospodarovania Odborného lesného hospodára ako i ďalšie osoby v zmysle príslušných predpisov s platným oprávnením pre výkon činnosti a tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť príslušným orgánom štátnej správy, ďalej zabezpečiť riadnu starostlivosť o lesný porast, urýchlene odstraňovať kalamitu, pripraviť plán obhosporadovania lesov a realizovať ho, platiť daň z nehnuteľností. Výkon týchto činností je navyše obtiažný,  z dôvodu veľkého počtu vlastníkov. Bývalé ZVNL všetky tieto činnosti za vlastníkov vykonávalo. DVNL prebralo výkon týchto činností a zabezpečuje služby spojené s obhospodarovaním lesných porastov a to riadne a v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, vedie a spracováva príslušnú lesohospodársku evidenciu  DVNL, okrem toho vykonáva riadne obhospodarovanie, ošetrovanie lesných pozemkov, plán lesného hospodárenia a i predaj samotne drevnej hmoty a pod. DVNL vypláca za obhospodarovanie podľa príslušného podielu v súlade so zmluvou. V prípade uzatvorenia zmluvy o obhospodarovaní Vám ponúkame aj jednoduchšiu možnosť pri samovýrobe drevnej hmoty, (podľa výšky podielov v jednotlivých parcelách) prístup k palivovému drevu v súlade s plánom hospodárenia. Bez uzatvorenia riadnej zmluvy o obhospodarovaní, resp. nájomnej zmluvy DVNL nemôže tieto činnosti riadne vykonávať, vlastníci môžu byť postihnutí za neplnenie si povinností orgánov štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, obce a podobne.

Najlepšie obhospodarovanie Vašich lesných pozemkov zabezpečí miestna organizácia, ktorá najlepšie pozná miestne pomery a vie najlepšie poslúžiť pri realizácii Vašich záujmov. Okrem toho pripravujeme organizačne stransparentnenie a jednoduchšie sprístupnenie našich aktivít súvisiacich s obhospodarovaním, aby si každý spoluvlastník mohol jednoducho z pohodlia domova skontrolovať našu činnosť a tak transparentne vidieť výsledky hospodárenia.

Okrem toho,  máte možnosť podať prihlášku a následne vstúpiť do DVNL a tým mať možnosť reálne ovplyvňovať činnosť DVNL. Členovia DVNL majú právo schvaľovať stanovy družstva, voliť a odvolávať členov orgánov DVNL a voliť a byť volený do organov DVNL.

Zmluvu môžete podpísať v sídle DVNL na Obecnom úrade Staškov počas stránkových hodín a zároveň, ak vzniklo na Vašej parcele právo na výplatu si môžete prevziať podiel z Vašej nehnuteľnosti.

Predstavenstvo DVNL

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014 - 2024